Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Strategický manažment

Organizačné údaje

registračný formulár
Termíny:kurz je na objednávku
Miesto konania: na objednávku
Cena: 
Časový harmonogram: 

CIEĽ:

 • Cieľom kurzu je poskytnúť manažérom, ktorí prichádzajú dennodenne do styku s internými i externými partnermi a klientmi, súbor teoretických a praktických informácií z oblasti strategického riadenia, ktoré im umožnia zvýšiť efektívnosť a správnosť rozhodovania v oblasti strategických i operatívnych záležitostí firmy.

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

 

1. Strategický manažment

 • stratégia, strategický manažment a plánovanie
 • vízia, misia a strategické ciele firmy
 • SWOT analýza:
 • situačná analýza prostredia - príležitosti a ohrozenia
 • situačná analýza firmy - silné a slabé stránky
 • kritické faktory úspechu firmy
 • 5 Porterových síl, hodnotenie postavenia a stability firmy
 • riadenie orientované na zákazníka
 • zabezpečenie súladu pri projektovaní dielčích i celkovej firemnej stratégie
 • implementácia stratégie
 • strategická kontrola
 • strategické rozhodovanie v obtiažnych situáciách
 • zvyšovanie efektívnosti a kvality procesov tvorby a implementácie strategických rozhodnutí

 

  2. Stratégia marketingu a predaja

  • význam strategického marketingu pre konkurencieschopnosť firmy
  • marketingový mix (Kotlerove 4P - produkty a ich ceny, trhy, predaj a jeho podpora)
  • princípy tvorby marketingového plánu (projektový prístup)
  • interní a externí zákazníci
  • význam lojality, piliere budovania lojality zákazníkov
  • zručnosti potrebné pre efektívny zber informácií o zákazníkoch
  • informačný systém o zákazníkoch a výrobkoch
  • zvyšovanie efektívnosti a kvality procesov marketingu a predaja

   

  3. Riadenie ľudských zdrojov v čase zmien

  • personálna stratégia ako súčasť firemnej stratégie
  • personálne politiky
  • deľba základných činností vo firme, organizačný poriadok firmy
  • plánovanie personálu, tvorba nových pracovných profilov
  • zvyšovanie efektívnosti a kvality procesov RĽZ vo firme

   

  4.Finančný manažment pre vrcholových manažérov firmy

  • význam a úlohy finančného manažmentu vo firme
  • základné pojmy účtovníctva
  • rozpočtovanie, finančné plánovanie
  • súvaha a výsledovka
  • pracovný kapitál firmy
  • dlhodobé a krátkodobé financovanie firmy
  • efektívne sledovanie a riadenie cash-flow firmy
  • likvidita a možnosti jej zabezpečenia
  • využitie leasingu k regulácii cash-flow firmy
  • efektívne vyjednávanie s bankami
  • manažment pohľadávok
  • hodnotenie efektívnosti projektov a investícií
  • monitoring a hodnotenie finančných ukazovateľov
  • informácie potrebné pre kvalitné výkazníctvo a rozhodovanie; ich zabezpečenie od jednotlivých útvarov firmy
  • manažérsky informačný systém pre podporu rozhodovania
  • finančná analýza firmy
  • možnosti zvyšovania ziskovosti finančných operácií podniku
  • zvyšovanie efektívnosti a kvality operatívneho manažérskeho rozhodovania v obtiažnej finančnej situácii

   

  5. Manažment zmien - podporný nástroj implementácie stratégie

  • rôzne zmeny vo firme a ich príčiny
  • rozpoznanie potreby zmeny
  • analýza situácie, diagnostika príčin problémov
  • faktory pôsobiace pre a proti zmene, analýza silových polí
  • príčiny odporu voči zmene a ich prekonanie
  • definovanie cieľového stavu
  • plánovanie konkrétnych krokov pre dosiahnutie zmeny - akčný plán zmeny
  • riadenie implementácie zmeny
  • zmrazenie nového - žiadaného stavu
  • úlohy manažérov a zamestnancov pri riadenej zmene
  • učenie sa zmene

  FORMY A METÓDY:

  • Dynamická práca so skupinou a jednotlivcom na princípe osobného zážitku
  • Metódy podporujúce aktívne správanie a tvorivé myslenie: hranie rolí, brainstorming, skupinová diskusia
  • Tréning manažérskych zručností
  • Modelové situácie
  • Videovýcvik s analýzou (rozbor záznamu z vlastného vystúpenia v modelovej situácii)
  • Manažérske hry
  • Sebadiagnostika
  • Prípadové štúdie
  • Prednáška
  • Konzultácie
  • Riešenie konkrétnych problémov manažérov
  • Spätné väzby účastníkov a trénera

   ROZSAH:

   • dohodou

   PRACOVNÝ MATERIÁL:

   • Každý účastník dostane pracovný zošit k témam tréningu

   ORGANIZÁTOR

   Agentúra Tempo s. r. o.
   Jánošíkova 1
   010 01 Žilina
   IČO: 36433292
   DIČ: 2022039008
   IČ DPH: SK 2022039008
   Banka: SLSP, a.s.
   SWIFT: GIBASKBX
   Číslo účtu: 0423443428 / 0900
   IBAN: SK3709000000000423443428

   ORGANIZAČNÉ POKYNY:

   V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
   Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
   Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
   V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
   V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


    

   Prihlasovací formulár (Strategický manažment)

   (*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
   Termín konania školenia
   Osobné údaje učastníka
   Údaje o spoločnosti
   Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.