Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Správne konanie

Organizačné údaje

registračný formulár
Lektor: JUDr. Jana Malankevičová
Termíny:kurz je na objednávku
Miesto konania: na objednávku
Cena: 
Časový harmonogram: 

SPRÁVNE KONANIE - AKO ZÁKLAD ROZHODOVACEJ ČINNOSTI SPRÁVNYCH ORGÁNOV V OBLASTI VEREJNEJ SPRÁVY

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:kataster1-1.jpg

1. Rozsah pôsobnosti zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) a jeho vzťah k osobitným právnym predpisom (špeciálnym)
2. Subjekty správneho konania (správny orgán, účastník konania, zástupca, zúčastnená osoba)
3. Vecná, miestna a funkčná príslušnosť správneho orgánu na uskutočnenie správneho konania
4. Základné zásady správneho konania
5. Jednotlivé štádia správneho konania
6. Začatie správneho konania (právne následky začatia správneho konania a rozsah procesných úkonov v tomto štádiu správneho konania)
7. Predbežné skončenie správneho konania (postúpenie podania, prerušenie konania, zastavenie konania, zmier)
8. Procesný postup v správnom konaní pri riešení veci samej (rozsah a spôsob uskutočnenia procesných úkonov)
9. Dokazovanie v správnom konaní (obstaranie dôkazu, vykonanie dôkazu, hodnotenie dôkazu)
10. Poriadkové opatrenia (procesné inštitúty slúžiace na zabezpečenie riadneho priebehu správneho konania) 
11. Rozhodnutie vo veci (obsahové a formálne náležitosti rozhodnutia, lehoty na jeho vydanie)
12. Doručovanie rozhodnutia a iných písomností v správnom konaní
13. Platnosť, právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia
14. Riadne a mimoriadne opravné prostriedky
15. Výkon rozhodnutia

ORGANIZÁTOR

Agentúra Tempo s. r. o.
Jánošíkova 1
010 01 Žilina
IČO: 36433292
DIČ: 2022039008
IČ DPH: SK 2022039008
Banka: SLSP, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0423443428 / 0900
IBAN: SK3709000000000423443428

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


 

Prihlasovací formulár (Správne konanie)

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.