Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Podvojné účtovníctvo

CIEĽ:

 • Na praktických príkladoch naučiť účastníkov základy podvojného účtovníctva

CIEĽOVÁ SKUPINA:

 • Kurz je určený pre všetkých záujemcov o podvojné účtovníctvo.
 • Nevyžaduje sa žiadne vstupné vzdelanie

AKREDITÁCIA:

 • Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR.

OBSAHOVÉ ZAMERANIE

( je rozpísané podľa jednotlivých hodín):

 • 1 - 3 Zák. o účtovníctve, postupy účtovania. Majetok - formy a zloženie, zdroje krytia, aktíva, pasíva
 • 4 - 6 Súvaha, členenie súvahy, kolobeh majetku, hospodárske operácie-, účtovné prípady. Zmeny súvahových stavov, dokumentácia účtovných prípadov
 • 7 - 9 Časové účtovné zápisy, sústavné účtovné zápisy. Syntetické a analytické účty. Rámcová účtovná osnova pre podnikateľov, účtovný rozvrh, otvorenie účtovných kníh.
 • 10 - 12 Základné účtovanie peňazí a cenín, účtovanie nákupu materiálu a tovaru, oceňovanie a spotreba nakupovaných zásob
 • 13 - 15 Dlhodobý majetok, jeho členenie, obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku kúpou, vo vlastnej réžii, bezplatné nadobudnutie
 • 16 - 18 Účtovanie pohľadávok a záväzkov z obchodného styku, ostatné pohľadávky a záväzky
 • 19 - 21 Náklady, členenie nákladov podľa druhu, účtovanie nákladov, spotrebované nákupy a služby
 • 22 - 24 Osobné náklady, výpočet mzdy, náhrady mzdy, nemocenské, účtovanie osobných nákladov
 • 25 - 27 Odpisovanie dlhodobého majetku. Vyradenie dlhodobého majetku - likvidácia, predaj nepotrebného dlhodobého majetku, škody na dlhodobom majetku
 • 28 - 30 Výnosy, členenie podľa druhu, tržby za vlastné výkony a tovar, ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, finančné výnosy /úroky/, mimoriadne výnosy /náhrady škody/
 • 31 - 33 Účtovanie zásob vlastnej výroby, aktivácia zásob, aktivácia vnútro - organizovaných služieb
 • 34 - 36 Účtovné zistenie výsledku hospodárenia
 • 37 - 39 Účet ziskov a strát. Konečný účet súvahový
 • 40 - 42 Úprava výsledku hospodárenia na daňové účely, Daň z príjmov
 • 43 - 45 Prechodné účty aktív a pasív. Náklady budúcich období, výdavky budúcich období, výnosy a príjmy budúcich období
 • 46 - 48 Založenie a vznik kapitálovej spoločnosti, zákl. imanie, kapitálové fondy. Dlhodobé záväzky
 • 49 - 51 Finančný lízing s právom kúpy u nájomcu
 • 52 - 54 Účtovná uzávierka a závierka
 • 55 - 60 Postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo