Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Strategický manažment ( 5 modulov )

CIEĽ:

 • Cieľom kurzu je poskytnúť manažérom, ktorí prichádzajú dennodenne do styku s internými i externými partnermi a klientmi, súbor teoretických a praktických informácií z oblasti strategického riadenia, ktoré im umožnia zvýšiť efektívnosť a správnosť rozhodovania v oblasti strategických i operatívnych záležitostí firmy.

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

 1. Strategický manažment
  • stratégia, strategický manažment a plánovanie
  • vízia, misia a strategické ciele firmy
  • SWOT analýza:
  • situačná analýza prostredia – príležitosti a ohrozenia
  • situačná analýza firmy – silné a slabé stránky
  • kritické faktory úspechu firmy
  • 5 Porterových síl, hodnotenie postavenia a stability firmy
  • riadenie orientované na zákazníka
  • zabezpečenie súladu pri projektovaní dielčích i celkovej firemnej stratégie
  • implementácia stratégie
  • strategická kontrola
  • strategické rozhodovanie v obtiažnych situáciách
  • zvyšovanie efektívnosti a kvality procesov tvorby a implementácie strategických rozhodnutí
 2. Stratégia marketingu a predaja
  • význam strategického marketingu pre konkurencieschopnosť firmy
  • marketingový mix (Kotlerove 4P – produkty a ich ceny, trhy, predaj a jeho podpora)
  • princípy tvorby marketingového plánu (projektový prístup)
  • interní a externí zákazníci
  • význam lojality, piliere budovania lojality zákazníkov
  • zručnosti potrebné pre efektívny zber informácií o zákazníkoch
  • informačný systém o zákazníkoch a výrobkoch
  • zvyšovanie efektívnosti a kvality procesov marketingu a predaja
 3. Riadenie ľudských zdrojov v čase zmien
  • personálna stratégia ako súčasť firemnej stratégie
  • personálne politiky
  • deľba základných činností vo firme, organizačný poriadok firmy
  • plánovanie personálu, tvorba nových pracovných profilov
  • zvyšovanie efektívnosti a kvality procesov RĽZ vo firme
 4. Finančný manažment pre vrcholových manažérov firmy
  • význam a úlohy finančného manažmentu vo firme
  • základné pojmy účtovníctva
  • rozpočtovanie, finančné plánovanie
  • súvaha a výsledovka
  • pracovný kapitál firmy
  • dlhodobé a krátkodobé financovanie firmy
  • efektívne sledovanie a riadenie cash-flow firmy
  • likvidita a možnosti jej zabezpečenia
  • využitie leasingu k regulácii cash-flow firmy
  • efektívne vyjednávanie s bankami
  • manažment pohľadávok
  • hodnotenie efektívnosti projektov a investícií
  • monitoring a hodnotenie finančných ukazovateľov
  • informácie potrebné pre kvalitné výkazníctvo a rozhodovanie; ich zabezpečenie od jednotlivých útvarov firmy
  • manažérsky informačný systém pre podporu rozhodovania
  • finančná analýza firmy
  • možnosti zvyšovania ziskovosti finančných operácií podniku
  • zvyšovanie efektívnosti a kvality operatívneho manažérskeho rozhodovania v obtiažnej finančnej situácii
 5. Manažment zmien – podporný nástroj implementácie stratégie
  • rôzne zmeny vo firme a ich príčiny
  • rozpoznanie potreby zmeny
  • analýza situácie, diagnostika príčin problémov
  • faktory pôsobiace pre a proti zmene, analýza silových polí
  • príčiny odporu voči zmene a ich prekonanie
  • definovanie cieľového stavu
  • plánovanie konkrétnych krokov pre dosiahnutie zmeny – akčný plán zmeny
  • riadenie implementácie zmeny
  • zmrazenie nového – žiadaného stavu
  • úlohy manažérov a zamestnancov pri riadenej zmene
  • učenie sa zmene

FORMY A METÓDY:

 • Dynamická práca so skupinou a jednotlivcom na princípe osobného zážitku
 • Metódy podporujúce aktívne správanie a tvorivé myslenie: hranie rolí, brainstorming, skupinová diskusia
 • Tréning manažérskych zručností
 • Modelové situácie
 • Videovýcvik s analýzou (rozbor záznamu z vlastného vystúpenia v modelovej situácii)
 • Manažérske hry
 • Sebadiagnostika
 • Prípadové štúdie
 • Prednáška
 • Konzultácie
 • Riešenie konkrétnych problémov manažérov
 • Spätné väzby účastníkov a trénera

ROZSAH:

 • dohodou

PRACOVNÝ MATERIÁL:

 • Každý účastník dostane pracovný zošit k témam tréningu