Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Daň z pridanej hodnoty + Účtovanie DPH (seminár/školenie)

Organizačné údaje

registračný formulár
Lektor: Ing. Anna Jurišová + Ing. Jana Turóciová
Termíny:Žiadne termíny
Miesto konania: Kultúrno spoločenské centrum, Jedlíkova 7, 040 11 Košice
Cena: 55,00 € bez DPH
66,00 € s DPH
Časový harmonogram: 8,30 - 9,00 prezentácia / 9,00 - 15,00 seminár

 

Seminár s dvoma lektorkami poskytne výklad novely zákona o DPH vedený Ing. Annou Jurišovou - špecialistkou na problematiku DPH.
Jej výklad bude dopĺňať Ing. Jana Turóciová - špecialistka na problematiku účtovania.
Účastníci tak získajú komplexný pohľad na problematiku nielen zmien zákona, ale aj ako tieto zmeny správne aplikovať v účtovníctve.

Zmeny zákona o DPH  a účtovanie problematiky v príkladoch

 

1. Základné zásady a metódy účtovania o dani z pridanej hodnoty        

-          určenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu  a vznik daňovej povinnosti alebo vznik práva na odpočítanie dane

-          určenie výšky dane podľa zákona o DPH  

-          účtovanie dane z pridanej hodnoty upravené postupmi účtovania pre podvojné účtovníctvo, vrátane zmien účinných od 1.1.2020

 

2. Zmeny zákona o DPH od 1.1.2020  a ich vplyv na účtovanie DPH

-       zmeny v registrácii tuzemských zdaniteľných osôb podľa § 4 ods. 4  a zahraničných osôb podľa § 5 zákona o DPH

-       zavedenie režimu call-off stock  (zjednodušenie cezhraničného obchodovania s tovarom) a s tým spojené  administratívne povinnosti (DP a SV) -  príklad, účtovanie

-       nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v režime call-off stock – príklad, účtovanie

-       určenie základu dane pri bezodplatnom dodaní  drobného hmotného majetku, ktorý nie je odpisovaným majetkom podľa zákona o dani z príjmov (zavedenie fikcie odpisovania) – príklad, účtovanie

-       reťazové obchody - zavedenie pravidla týkajúceho sa priradenia prepravy tovaru pri tzv. reťazových transakciách v rámci EÚ

-       zavedenie definície ubytovacích služieb, pre účely vylúčenia z oslobodenia od dane  

-       spresnenie hmotnoprávnych podmienok pre uplatnenie oslobodenia od DPH pri dodaní tovaru do   iného členského štátu EÚ  

-       zavedenie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru (príloha č. 9) a služieb súvisiacich s týmto tovarom, ktorý je prepustený do colného režimu colné uskladňovanie alebo je v osobitnom sklade  

-       oslobodenie od dane  v colnom sklade, osobitnom sklade a daňovom sklade u vybratých komodít  (príloha č. 9)

-       oprava odpočítanej dane zo služieb vykonaných na investičnom majetku, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu jeho hodnoty  - príklad, účtovanie

-       osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie – zavedenie pravidiel opravy základu dane a výšky dane pri službách cestovného ruchu –  príklad, účtovanie

-       nové povinnosti týkajúce sa vedenia záznamov na účely DPH

-       zjednotenie spôsobu výpočtu dane pri zrušení registrácie platiteľa so spôsobom výpočtu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru (týka sa drobného hmotného majetku) – účtovanie

-       rozšírenie okruhu tovarov so zníženou sadzbou dane 10% (noviny, časopisy a periodiká, potraviny)

 

3. Koncoročné povinnosti platiteľa  dane

-          správny postup pri odpočítaní dane na konci kalendárneho roku – účtovanie, príklad

-          ročné vysporiadanie odpočítanej dane - zmena vo výpočte koeficientu - príklad

-          úprava odpočítanej dane - nová povinnosť robiť úpravu odpočítanej dane u hnuteľného majetku,  ktorý  platiteľ používa na podnikanie aj na iný účel ako podnikanie -  účtovanie, príklad

 

4. Diskusia

 

ORGANIZÁTOR

Agentúra Tempo s. r. o.
Jánošíkova 1
010 01 Žilina
IČO: 36433292
DIČ: 2022039008
IČ DPH: SK 2022039008
Banka: SLSP, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0423443428 / 0900
IBAN: SK3709000000000423443428

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


 

Prihlasovací formulár (Daň z pridanej hodnoty + Účtovanie DPH (seminár/školenie))

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.