Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Cestovné náhrady (seminár/školenie)

Organizačné údaje

registračný formulár
Lektor: Ing. Ľuboslava MINKOVÁ
Termíny:Žiadne termíny
Miesto konania: Coop Jednota Slovensko, Bajkalská 25, Bratislava
Cena: 59,00 € bez DPH
70,80 € s DPH
Časový harmonogram: 8,30 - 9,00 prezentácia / 9,00 - 15,00 seminár

CIEĽ SEMINÁRA:

Výklad zákona o cestovných náhradách, príklady jeho aplikácie, upozornenie na najčastejšie chyby pri aplikácii.

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

Cestovné náhrady a ich správne poskytovanie


 

 • všeobecná charakteristika zákona (povinnosť poskytovať cestovné náhrady, druhy náhrad – nárokové, nenárokové, kontrola dodržiavania zákonu, poradenstvo k zákonu)
 •  stručná väzba na iné osobitné predpisy - pracovnoprávne predpisy (Zákonník práce/Občiansky zákonník, zákon o štátnej službe, zákon o inšpekcii práce) finančné predpisy (zákon o dani z príjmov, zákon o účtovníctve, zákon o miestnych daniach a poplatkoch, zákon o rozpočtových pravidlách), medzinárodné normy (smernice EÚ, nariadenie EK), iné predpisy (zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení)
 • aplikácia zákona podľa právnej formy zamestnávateľa (podnikateľská sféra, rozpočtová a príspevková sféra)
 • úrovne aplikácie zákona (zákonná úroveň, vnútorný predpis, kolektívna zmluva, pracovná zmluva, iná písomná dohoda),
 • osobný rozsah zákona (zamestnanec, štátny zamestnanec, dohodár, členovia orgánov, iné osoby),
 • účel zákona (charakteristika právnych úkonov a skutočností, pri ktorých sa cestovné náhrady poskytujú – pracovná cesta, dočasné pridelenie, vyslanie do iného štátu Európskej únie, vznik pracovného pomeru, výkon práce v zahraničí, cesta v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce),
 • definícia pojmov (pravidelné pracovisko, rodina zamestnanca, zamestnávateľ, zamestnanec),
 • náhrady pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inej fyzickej alebo právnickej osobe (nárokové, nenárokové)
 • náhrady pri vyslaní zamestnanca do iného členského štátu Európskej únie
 • náhrady  pri   vzniku pracovného pomeru
 • náhrady pri výkone práce v zahraničí v  podnikateľskej sfére (nárokové, nenárokové)
 • náhrady pri ceste v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrhu pracovnej zmeny
 • vysielanie zamestnancov na pracovné cesty (podmienky pracovnej cesty, náležitosti cestovného príkazu, forma vyslania)
 • prerušenie pracovnej cesty (podmienky prerušenia, poskytovanie náhrad v súvislosti s prerušením pracovnej cesty)
 • náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste  (nárokové, nenárokové)
 • náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste (nárokové, nenárokové)
 • používanie cestných motorových vozidiel na pracovné cesty (podmienky pre používanie – motorové vozidlo, dohoda, náležitosti dohody o používaní)
 • náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách (rozsah, podmienky poskytovania, výpočet)
 • paušalizácia cestovných náhrad
 • poskytovanie preddavku (právne úkony a skutočnosti - povinnosť zamestnávateľa, na  žiadosť zamestnanca, spôsob, mena)
 • vyúčtovanie náhrad (mena, lehoty, zaokrúhľovanie)
 • splatnosť náhrad
 • posudzovanie času stráveného na  pracovnej ceste (v rámci pracovného času, mimo pracovného času, posudzovanie nadčasovej práce),
 •  náhrada za stratu času podľa Zákonníka práce,
 • diskusia

ORGANIZÁTOR

Agentúra Tempo s. r. o.
Jánošíkova 1
010 01 Žilina
IČO: 36433292
DIČ: 2022039008
IČ DPH: SK 2022039008
Banka: SLSP, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0423443428 / 0900
IBAN: SK3709000000000423443428

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


 

Prihlasovací formulár (Cestovné náhrady (seminár/školenie))

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.