Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Účtovná a daňová závierka v podvojnom účtovníctve (seminár/školenie)

Organizačné údaje

registračný formulár
Lektor: Ing. Jana Acsová
Termíny:Žiadne termíny
Miesto konania: ŠKOLIACE STREDISKO BRATISLAVA s.r.o. Kopčianska 8-10, Vienna Gate 851 01 Bratislava
Cena: 59,00 € bez DPH
70,80 € s DPH
Časový harmonogram: 8,30 - 9,00 prezentácia / 9,00 - 15,00 seminár

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

Účtovná a daňová závierka podnikateľov v sústave podvojného účtovníctva

1.Ostatné legislatívne úpravy účtovných predpisov (virtuálna mena, kapitálový fond z príspevkov). Známe zmeny účtovných predpisov pre rok 2020.


2.Právne východiská účtovnej závierky a aktuálna legislatíva pre rok 2019 (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a vykonávacie predpisy) napríklad:
-termíny súvisiace s účtovnou závierkou, jej schvaľovaním a zverejňovaním,
-register účtovných závierok,
-kategorizácia účtovných jednotiek a povinnosti s tým súvisiace (novovzniknutá UJ, preradenie UJ medzi veľkostnými kategóriami)
-spriaznené osoby, prepojené účtovné jednotky, podielová účasť, materská a dcérska spoločnosť; pojmové rozdiely „závislé osoby“,
-vlastné imanie a jeho prezentácia na účely rôznych používateľov účtovnej závierky (správca dane, banka, súd), spoločnosť v kríze a plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje.


3.Účtovná uzávierka a práce s ňou súvisiace:
-bilančná kontinuita,
-inventarizácia majetku a záväzkov a jej špecifiká podľa zložiek majetku,
-úplnosť účtovníctva (oprávky, opravné položky, rezervy),
-nesprávnosti z praxe (inventarizácia a vykazovanie záloh, kalkulačné účty, účty bez zostatkov, opačné zostatky na účtoch aktív alebo pasív, testovanie položiek aktív na ocenenie, dlhodobý majetok a zostavenie odpisového plánu, rovnosť účtovných a daňových odpisov, nevyfakturované dodávky, časové rozlíšenie),
-podsúvahová evidencia,
-splatná a odložená daň z príjmov; daňová licencia; strata účtovná x daňová.


4.Poznámky k účtovnej závierke – čo si pripraviť, na čo si dať pozor. Význam poznámok v závislosti od kategórie účtovnej jednotky. Nesprávnosti z praxe.


5.Účtovné výstupy dôležité pre spracovanie daňového priznania.


6.Úprava základu dane z príjmov právnickej osoby (pripočítateľné, odpočítateľné položky) vo väzbe na účtovné záznamy.

ORGANIZÁTOR

Agentúra Tempo s. r. o.
Jánošíkova 1
010 01 Žilina
IČO: 36433292
DIČ: 2022039008
IČ DPH: SK 2022039008
Banka: SLSP, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0423443428 / 0900
IBAN: SK3709000000000423443428

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


 

Prihlasovací formulár (Účtovná a daňová závierka v podvojnom účtovníctve (seminár/školenie))

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.