Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Transferové oceňovanie a daňová kontrola transferových cien (seminár/školenie)

Organizačné údaje

registračný formulár
Lektor: Ing. Tomáš Janoušek
Termíny:Žiadne termíny
Miesto konania: Coop Jednota Slovensko, Bajkalská 25, Bratislava
Cena: 69,00 € bez DPH
82,80 € s DPH
Časový harmonogram: 8,30 - 9,00 prezentácia / 9,00 - 15,30 seminár

Slovenská finančná správa čoraz častejšie upriamuje pozornosť na oblasť transferových cien, dodržiavania princípu obvyklej resp. trhovej ceny, princípu nezávislého vzťahu u kontrolovaných transakcií medzi závislými osobami, ale taktiež správnosti dokumentácie predloženej finančnej správe. Jednou z úloh finančnej správy je skontrolovať, aby pri obchodovaní medzi závislými osobami nedochádzalo k predaju pod trhovú cenu – teda k daňovému úniku, či k nadmernému navýšeniu ceny – teda k umelému znižovaniu nákladov.

Pokiaľ spoločnosť podcení oblasť transferového oceňovania alebo má chýbajúcu či nedostatočnú dokumentáciu o transferovom oceňovaní, môže to viesť k dorubeniu dane, pokutám, či penále a úrokom z omeškania.

Cieľ seminára

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom praktické znalosti problematiky transferových cien, ktoré vám pomôžu s minimálnymi nákladmi efektívne nastaviť transakcie medzi závislými osobami a zároveň priebežne dokumentovať tieto transakcie pre prípad daňovej kontroly. Teoretické východiská budú doplnené o praktický príklad buď formou prípadovej štúdie alebo skutočného prípadu z praxe (judikát alebo správa z daňovej kontroly).

Komu je určený

Konateľom, finančným riaditeľom, ekonómom, pracovníkom finančného oddelenia.

Seminár je taktiež vhodný pre zástupcov firiem, ktorí sú súčasťou nadnárodných skupín, sú či majú dcérsku spoločnosť alebo organizačnú zložku.

Prínos pre účastníkov

 • Získate informácie o tom, ako správne nastaviť transakcie medzi závislými osobami, aby ste minimalizovali súvisiace daňové riziká.
 • Naučíme Vás, ako pripraviť dokumentáciu o transferovom oceňovaní a ako sa pripraviť na daňovú kontrolu.
 • Načrtneme vám možnosti daňovej optimalizácie prostredníctvom transferových cien.

Obsahová náplň

 1. Legislatívny rámec transferových cien
 • Smernica OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a daňové správy
 • EU Code of Conduct on Transfer Pricing Documentation for Associated Enterprises in the EU (2006/C 176/01)
 • Zákon o dani z príjmov, usmernenie Ministerstva financií SR
 • Dohovor o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou ziskov združených podnikov (tzv. Dohovor o arbitráži)
 • Definícia závislých osôb a riadenej transakcie
 1. Využitie transfer pricingových metód pri kalkulácii cien
 • Transfer pricingové metódy
 • Praktická aplikácia transfer pricingových metód pri kalkulácii vnútroskupinových cien a ich nadväznosť na manažérske účtovníctvo
 • Vzťah rizika a cenovej kalkulácie
 • Nový prístup k uplatňovaniu metód podľa OECD
 • Prípadová štúdia
 1. Dokumentácia o transferovom oceňovaní
 • Dokumentácia pre nadnárodné skupiny spoločností pôsobiacich v rámci EÚ
 • Náležitosti dokumentácie o transferovom oceňovaní pre účely daňového úradu
 • Špecifiká dokumentácie pri poskytovaní služieb (substance test, benefit test, arm's length test)
 • Prípadová štúdia
 1. Daňová kontrola transferových cien a  vybraná judikatúra a nálezy z daňových kontrol
 • Typický priebeh daňovej kontroly
 • Na čo si dať pozor pri daňovej kontrole zameranej na transferové ceny
 • Judikatúra súdov a Najvyššieho súdu v oblasti transferových cien
 • Vybrané nálezy slovenského daňového úradu v oblasti transferových cien

 LEKTOR

Tomáš Janoušek je daňovým poradcom a členom Slovenskej komory daňových poradcov. Je partnerom poradenskej spoločnosti XTEND, pričom sa venuje transferovému oceňovaniu (transferová dokumentácia vrátane stratégie, a to v súlade s legislatívou a smernicou OECD o transferovom oceňovaní), medzinárodnému zdaňovaniu (inovatívne a efektívne holdingové štruktúry so zameraním na medzinárodné daňové plánovanie, daňové stratégie, príprava daňových analýz a stanovísk) a korporátnym daniam.

ORGANIZÁTOR

Agentúra Tempo s. r. o.
Jánošíkova 1
010 01 Žilina
IČO: 36433292
DIČ: 2022039008
IČ DPH: SK 2022039008
Banka: SLSP, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0423443428 / 0900
IBAN: SK3709000000000423443428

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


 

Prihlasovací formulár (Transferové oceňovanie a daňová kontrola transferových cien (seminár/školenie))

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.