Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Problémy účtovania najmä z daňového hľadiska (seminár/školenie)

Organizačné údaje

registračný formulár
Lektor: Ing. Jana Acsová
Termíny:Žiadne termíny
Miesto konania: Kongresové centrum Družba, Botanická 25, Bratislava
Cena: 50,00 € bez DPH
60,00 € s DPH
Časový harmonogram: 8,30 - 9,00 prezentácia / 9,00 - 14,00 seminár

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

- Vybrané problémy ostatných zmien účtovných a daňových predpisov vrátane návrhu novely zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. 1. 2018.
- Oceňovanie reálnou hodnotou a s tým súvisiaca daňová optimalizácia.
- Účtovanie a vykazovanie voči spoločníkom v závislosti od kategórie účtovnej jednotky:
      a. záväzky a pohľadávky voči spoločníkom, ich účtovanie, vykazovanie v mikro, malej a veľkej účtovnej jednotke, inventarizácia záväzkov a pohľadávok voči spoločníkom, odpis, schodok v pokladni účtovaný voči hmotne zodpovednej osobe, prepojené účtovné jednotky, spriaznené osoby,
      b. možnosti účtovania refakturácií, pojem „refakturácia“ a možné daňové dopady,
      c. podiely na zisku, pôžičky, neobvyklé transakcie, započítanie,
      d. pôžičky dlhodobé a krátkodobé, ich právne východiská, úročenie; účtovanie, inventarizácia, vykázanie,
      e. transferové oceňovanie a analytická evidencia v účtovníctve.
- Vlastné imanie obchodnej spoločnosti a transakcie s tým súvisiace; kríza, úpadok, hrozba úpadku, zisk na akciu, zisk na podiel; pojem podiel a jeho vykázanie v poznámkach k účtovnej závierke; kapitálové fondy. Novela Obchodného zákonníka v kontexte príspevkov do kapitálového fondu od 1. 1. 2018.    Odpisová politika dlhodobého majetku (veľký majetok, drobný majetok); majetok vo vlastníctve, majetok v prenájme; opravy, údržba, technické zhodnotenie; zámeny.
- Časová a vecná súvislosť nákladov a výnosov, rezervy, analytická evidencia na daňové účely (záväzky podmienené zaplatením. Významnosť.
- Práca s rezervami; účtovné a daňové rezervy.
- Práca z pohľadávkami (zásady pre tvorbu opravných položiek k pohľadávkam, inventarizácia pohľadávok, príslušenstvo k pohľadávkam a s tým súvisiace povinnosti účtovné a pri úprave základu dane z príjmov, započítanie jednostranné, započítanie dohodou).
- Možnosti individuálnej účtovnej politiky cez interné účtovné smernice.
- Diskusia najmä k témam školenia.

 

ORGANIZÁTOR

Agentúra Tempo s. r. o.
Jánošíkova 1
010 01 Žilina
IČO: 36433292
DIČ: 2022039008
IČ DPH: SK 2022039008
Banka: SLSP, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0423443428 / 0900
IBAN: SK3709000000000423443428

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


 

Prihlasovací formulár (Problémy účtovania najmä z daňového hľadiska (seminár/školenie))

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.