Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Obchodné právo verzus účtovníctvo a dane (seminár/školenie)

Organizačné údaje

registračný formulár
Lektor: Ing. Jana Acsová
Termíny:Žiadne termíny
Miesto konania: Kongresové centrum Družba, Botanická 25, Bratislava
Cena: 55,00 € bez DPH
66,00 € s DPH
Časový harmonogram: 8,30 - 9,00 prezentácia / 9,00 - 15,00 seminár

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

1. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník jeho vecná a osobná pôsobnosť. Novela č. 264/2017 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2018 a prepojenie s novelami zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. Základné pojmy napr. podnikanie, podnik, podnikateľ, právnická osoba, fyzická osoba, zastupovanie, obchodné dokumenty a ich náležitosti aj v kontexte obvyklej obchodnej praxe.
2. Právnické osoby – vklady, spoločník, zodpovednosť štatutárneho orgánu, zodpovednosť najvyššieho orgánu právnickej osoby.
3. Vlastné imanie právnickej osoby z pohľadu obchodného práva a z pohľadu účtovníctva. Vklady do základného imania, vklady mimo základného imania zapisovaného do obchodného registra. Kapitálový fond z príspevkov verzus ostatné kapitálové fondy v účtovníctve. Predĺženie a kríza spoločnosti. Trestnoprávna zodpovednosť právnickej osoby a štatutárneho orgánu.
4. Záväzkové vzťahy obchodné, fakturácia, sankcie zmluvné, minimálne sankcie bez existencie písomnej dohody. Započítanie vzájomných pohľadávok. Pôžičky a úvery, ich právna úprava, účtovanie, zákonné obmedzenia. Podnik a zmluva o predaji podniku.
5. Štruktúra majetku a štruktúra zdrojov krytia majetku. Právne východiská – obchodné právo verzus účtovníctvo. Výsledok hospodárenia a nakladanie s ním. Podiely na zisku – nárok, účtovanie, zdaňovanie.

 

ORGANIZÁTOR

Agentúra Tempo s. r. o.
Jánošíkova 1
010 01 Žilina
IČO: 36433292
DIČ: 2022039008
IČ DPH: SK 2022039008
Banka: SLSP, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0423443428 / 0900
IBAN: SK3709000000000423443428

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


 

Prihlasovací formulár (Obchodné právo verzus účtovníctvo a dane (seminár/školenie))

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.