Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Daň z pridanej hodnoty - DPH (seminár/školenie)

Organizačné údaje

registračný formulár
Lektor: Ing. Anna Jurišová
Termíny:Žiadne termíny
Miesto konania: Kultúrno spoločenské centrum, Jedlíkova 7, 040 11 Košice
Cena: 45,00 € bez DPH
54,00 € s DPH
Časový harmonogram: 8,30 - 9,00 prezentácia / 9,00 - 14,00 seminár

OBSAHOVÉ ZAMERANIE

 Zmeny zákona o DPH od 1.1.2020
-    zmeny v registrácii tuzemských zdaniteľných osôb podľa § 4 ods. 4  a zahraničných osôb podľa § 5 zákona o DPH
-    zavedenie režimu call-off stock  (zjednodušenie cezhraničného obchodovania s tovarom) a s tým spojené  administratívne povinnosti (DP a SV)
-    nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v režime call-off stock
-    určenie základu dane pri bezodplatnom dodaní  drobného hmotného majetku, ktorý nie je odpisovaným majetkom podľa zákona o dani z príjmov (zavedenie fikcie odpisovania) – príklad, účtovanie
-    reťazové obchody - zavedenie pravidla týkajúceho sa priradenia prepravy tovaru pri tzv. reťazových transakciách v rámci EÚ
-    zavedenie definície ubytovacích služieb, pre účely vylúčenia z oslobodenia od dane  
-    spresnenie hmotnoprávnych podmienok pre uplatnenie oslobodenia od DPH pri dodaní tovaru do   iného členského štátu EÚ  
-    zavedenie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru (príloha č. 9) a služieb súvisiacich s týmto tovarom, ktorý je prepustený do colného režimu colné uskladňovanie alebo je v osobitnom sklade  
-    oslobodenie od dane  v colnom sklade, osobitnom sklade a daňovom sklade u vybratých komodít  (príloha č. 9)
-    oprava odpočítanej dane zo služieb vykonaných na investičnom majetku, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu jeho hodnoty
-    osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie – zavedenie pravidiel opravy základu dane a výšky dane pri službách cestovného ruchu
-    nové povinnosti týkajúce sa vedenia záznamov na účely DPH
-    zjednotenie spôsobu výpočtu dane pri zrušení registrácie platiteľa so spôsobom výpočtu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru (týka sa drobného hmotného majetku)
-    rozšírenie okruhu tovarov so zníženou sadzbou dane 10% (noviny, časopisy a periodiká, potraviny)

3. Koncoročné povinnosti platiteľa  dane
-    správny postup pri odpočítaní dane na konci kalendárneho roku
-    ročné vysporiadanie odpočítanej dane - zmena vo výpočte koeficientu
-    úprava odpočítanej dane - nová povinnosť robiť úpravu odpočítanej dane u hnuteľného majetku,  ktorý  platiteľ používa na podnikanie aj na iný účel ako podnikanie

 ORGANIZÁTOR

Agentúra Tempo s. r. o.
Jánošíkova 1
010 01 Žilina
IČO: 36433292
DIČ: 2022039008
IČ DPH: SK 2022039008
Banka: SLSP, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0423443428 / 0900
IBAN: SK3709000000000423443428

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


 

Prihlasovací formulár (Daň z pridanej hodnoty - DPH (seminár/školenie))

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.