Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve + Daňové priznanie právnických osôb (seminár)

Organizačné údaje

registračný formulár
Lektor: Ing. Jana Turóciová + Ing. Mária Dimitrovová
Termíny:Žiadne termíny
Miesto konania: Kultúrno spoločenské centrum, Jedlíkova 7, 040 11 Košice
Cena: 55,00 € (nie sme platcami DPH)
Časový harmonogram: 8,30 - 9,00 prezentácia / 9,00 - 16,00 seminár

Novinka:

Seminár s dvoma lektorkami poskytne komplexný pohľad na ukončenie roka z daňového a účtovného hľadiska.

Ing. Jana Turóciová - špecialistka na problematiku účtovníctva - odprezentuje účtovnú závierka za rok 2017
Ing. Mária Dimitrovová - špecialistka na daň z príjmov - poskytne návod na vyplnenie daňového priznania za rok 2017 a informácie o zmenách v roku 2018

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

 1. 1.       Zákon o dani z príjmov, zmeny s účinnosťou pre rok 2017 so zameraním na právnické osoby

 

 1. 2.       Mikro, malá, alebo veľká účtovná jednotka

2.1      Overenie správnosti veľkostnej skupiny k 1.1.2017, povinnosť preradenia do inej veľkostnej skupiny

2.2      Problematika zmeny veľkostnej skupiny z mikro účtovnej jednotky alebo z malej účtovnej jednotky na veľkú účtovnú jednotku (vrátane prevodového mostíka)

 

 1. 3.       Vybrané okruhy účtovania a ich posúdenie podľa zákona o dani z príjmov

3.1      vykazovanie podielov na zisku, pôžičiek, pohľadávok voči spoločníkom, resp. akcionárom v prepojených účtovných jednotkách, v účtovných jednotkách s podielovou účasťou a voči ostatným účtovným jednotkám

3.2      Základné metódy účtovania výskumu a vývoja

3.3      vlastné imanie ako súbor vlastných zdrojov spoločnosti, zvyšovanie a znižovanie

 

 1. 4.       Prípravné práce pred uzavretím účtovných kníh

4.1      Triedenie účtovných dokladov podľa príslušnosti k účtovným obdobiam

4.2      Inventarizácia majetku, záväzkov, vlastného imania

 

 1. 5.       Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady a ich posúdenie podľa zákona o dani z príjmov

5.1      časové rozlíšenie, odložená daň, inventarizačné rozdiely, zmena reálnej hodnoty cenných papierov a podielov, derivátov, opravné položky, rezervy, nevyfakturované dodávky, pohľadávky odhadom, kurzové rozdiely

 

 1. 6.       Opravy chýb minulých účtovných období a ich vplyv na základ dane z príjmov

 

 1. 7.       Zistenie VH

 

 1. 8.       Zisťovanie základu dane z príjmov právnickej osoby

 8.1      Mimoúčtovné úpravy základu dane z príjmov (daňové výdavky po zaplatení; pohľadávky – opravné položky, odpis; záväzky; majetok, zmarené investície, zdanenie luxusu; transferové oceňovanie; finančný majetok; pravidlá nízkej kapitalizácie; atď.)

 

 1. 9.       Umorovanie daňovej straty

 

 1. 10.    Odpočet nákladov na výskum a vývoj

 

10.1   Mimoúčtovné úpravy základu dane v súvislosti s výskumom 

 

 1. 11.    Daň z príjmov, daňová licencia, preddavky na daň, účtovanie o dani z príjmov, účtovanie o daňovej licencii

11.1   Účtovanie o preddavkoch na daň z príjmov

11.2   Účtovanie o dani z príjmov, alebo daňovej licencii

 

 1. 12.    Zostavenie účtovnej závierky

   12.1   Mikro účtovné jednotky (prevodový mostík z malej na mikro ÚJ

 12.2    Malé účtovné jednotky  (prevodový mostík z mikro na malú ÚJ)

12.3   Veľké účtovné jednotky (prevodový mostík z mikro na veľkú ÚJ, z malej na veľkú ÚJ)

 

 1. 13.    Následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky

-  overenie účtovnej závierky audítorom, uloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok

 

 1. 14.    Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby

-     povinnosť podania, lehota na podanie a spôsoby jej predĺženia, novinka - záväzné tlačivo oznámenia,  tlačivo daňového priznania účinné pre rok 2017

 -     tlačivá pre daň vyberanú zrážkou – zmeny

 

 15.    Stručná informácia k zmenám legislatívy s účinnosťou od 1.1.2018

 1. 15.1   Zmeny zákona o účtovníctve a postupov účtovania

15.2   Zmeny zákona o dani z príjmov so zameraním na právnické osoby

  

 1. 16.    Diskusia

ORGANIZÁTOR

Ing. Tomáš Polák – AGENTÚRA TEMPO
Jánošíkova 1
01001 Žilina
IČO: 37097016
DIČ: 1043029295
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0421052693 / 0900
IBAN: SK68 0900 0000 0004 2105 2693

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


 

Prihlasovací formulár (Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve + Daňové priznanie právnických osôb (seminár) )

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.