Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve + Daňové priznanie právnických osôb (seminár)

Organizačné údaje

registračný formulár
Lektor: Ing. Jana Turóciová + Ing. Mária Dimitrovová
Termíny:Žiadne termíny
Miesto konania: Magistrát mesta Košice - Biely Dom
Cena: 55,00 € bez DPH
66,00 € s DPH
Časový harmonogram: 8,30 - 9,00 prezentácia / 9,00 - 16,00 seminár

 

Seminár s dvoma lektorkami poskytne komplexný pohľad na ukončenie roka z daňového a účtovného hľadiska.

Ing. Jana Turóciová - špecialistka na problematiku účtovníctva - odprezentuje účtovnú závierka za rok 2019
Ing. Mária Dimitrovová - špecialistka na daň z príjmov - poskytne návod na vyplnenie daňového priznania za rok 2019 a informácie o zmenách v roku 2020

OBSAHOVÉ ZAMERANIE

Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave

podvojného účtovníctva a daň z príjmov právnickej osoby

za rok 2019

 1. 1.       Účtovné predpisy, zmeny na rok 2019
 • Zásady účtovania komodít
 • Účtovanie garantovanej energetickej služby a jej daňové posúdenie

 

 1. Zákon o dani z príjmov, zmeny s účinnosťou pre rok 2019 so zameraním na právnické osoby
 • Úľava na dani pre sociálne podniky
 • Daň z poistenia a jej účtovanie
 • Rekreačné poukazy ako daňové výdavky zamestnávateľa a ich účtovanie
 • Náklady na podnikové štipendiá
 • Podmienky na zápis do zoznamu prijímateľov podielu zaplatenej dane podľa zákona proti byrokracii
 • Odpis pohľadávok v exekúcii
 • Podpora elektromobility
 • Odpočet nákladov na výskum a vývoj

 

 1. 3.       Okruhy účtovania vybrané podľa najčastejšie vyskytujúcich sa otázok, posúdenie podľa zákona o dani z príjmov
 • Účtovné prípady spojené s e-kasou
 • Účtovanie jednoúčelových a viacúčelových poukazov

 

 1. 4.       Kontrolné  a prípravné práce na zostavenie účtovnej závierky v súlade s účtovnými predpismi
 • Kontrola bilančnej kontinuity a  účtov, ktoré nesmú vykazovať na konci účtovného obdobia konečný zostatok
 • Inventarizácia majetku a záväzkov
 • Kontrola účtovných dokladov podľa príslušnosti k účtovným obdobiam

 

 1. 5.       Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové prípady a ich posúdenie podľa zákona o dani z príjmov
 • Časové rozlíšenie
 • Opravné položky
 • Rezervy
 • Ocenenie majetku a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky,
 • Odložená daň a ďalšie

 

 1. 6.       Zisťovanie základu dane z príjmov právnickej osoby
 • Mimoúčtovné úpravy základu dane z príjmov (položky po zaplatení, pohľadávky, záväzky, cestovné náhrady a iné prípady podľa najčastejšie sa vyskytujúcich otázok)
 • Umorovanie daňovej straty

 

 1. 7.       Daň z príjmov, zápočet daňovej licencie, platenie preddavkov na daň
 • Výpočet dane za zdaňovacie obdobie – kalendárny rok 2019, hospodársky rok 2019/2020
 • Zápočet daňovej licencie
 • Započítanie preddavkov na úhradu dane za r. 2019
 • Platenie preddavkov na zdaňovacie obdobie začínajúce po 1.1.2020 – do lehoty a po lehote na podanie daňového priznania za r. 2019

 

 1. 8.       Zostavenie účtovnej závierky
 • Overovanie správnosti veľkostnej skupiny k 1.1.2019
 • Osobitosti zostavenia účtovnej závierky mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky

 

 1. 9.       Následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky
 • Overenie účtovnej závierky audítorom, uloženie účtovnej závierky a ostatných dokumentov do registra účtovných závierok, schválenie účtovnej závierky
 • Najčastejšie sa vyskytujúce nesprávnosti v zverejnených účtovných závierkach v registri účtovných závierok

 

 1. 10.    Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
 • Povinnosť podania, lehota na podanie a spôsoby jej predĺženia
 • Tlačivo daňového priznania účinné pre rok 2019

 

 1. 11.    Stručná informácia k zmenám legislatívy s účinnosťou od 1.1.2020
 • Zmeny zákona o účtovníctve
 • Zmeny zákona o dani z príjmov so zameraním na právnické osoby – úprava vkladu, oslobodené výnosy, zmarená investícia pri finančnom majetku, položky po zaplatení, pohľadávky, záväzky, daňové výdavky, umorovanie daňovej straty, zdanenie príjmov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, nová sadzba dane z príjmov PO, nové pravidlá zaokrúhľovania, zmeny v určovaní zdaňovacích období pri likvidácii a výmaze ex-offo, mikrodaňovník a jeho daňové zvýhodnenia, registračná povinnosť právnickej osoby a ďalšie

 

 1. 12.    Diskusia

 

 


 

ORGANIZÁTOR

Agentúra Tempo s. r. o.
Jánošíkova 1
010 01 Žilina
IČO: 36433292
DIČ: 2022039008
IČ DPH: SK 2022039008
Banka: SLSP, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0423443428 / 0900
IBAN: SK3709000000000423443428

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


 

Prihlasovací formulár (Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve + Daňové priznanie právnických osôb (seminár) )

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.