Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Agentúra Tempo - semináre, školenia, prednášky, kurzy – dane, účtovníctvo, mzdy, dph

Vyhľadávanie školenia
BratislavaKošice

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve + Daňové priznanie právnických osôb (seminár)

Organizačné údaje

registračný formulár
Lektor: Ing. Jana Turóciová + Ing. Mária Dimitrovová
Termíny:Žiadne termíny
Miesto konania: Kultúrno spoločenské centrum, Jedlíkova 7, 040 11 Košice
Cena: 55,00 € (nie sme platcami DPH)
Časový harmonogram: 8,30 - 9,00 prezentácia / 9,00 - 16,00 seminár

Novinka:

Seminár s dvoma lektorkami poskytne komplexný pohľad na ukončenie roka z daňového a účtovného hľadiska.

Ing. Jana Turóciová - špecialistka na problematiku účtovníctva - odprezentuje účtovnú závierka za rok 2018
Ing. Mária Dimitrovová - špecialistka na daň z príjmov - poskytne návod na vyplnenie daňového priznania za rok 2018 a informácie o zmenách v roku 2019

OBSAHOVÉ ZAMERANIE

Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave

podvojného účtovníctva a daň z príjmov právnickej osoby

za rok 2018

 1.       Účtovné predpisy, zmeny od 1.1.2018 a od 1.10.2018

 • Vlastné imanie – účtovanie príspevkov do kapitálových fondov podľa § 217a Obchodného zákonníka
 • Virtuálna mena
 • Archivácia účtovných dokladov
 • Ostatné zmeny – zmeny v súvislosti so zrušením spoločností bez likvidácie, s registrom účtovných závierok, správne delikty

 

 1. Zákon o dani z príjmov, zmeny s účinnosťou pre rok 2018 so zameraním na právnické osoby
 • Tvorba a použitie kapitálového fondu z príspevkov
 • Oslobodené príjmy
 • Daňové výdavky a daňovo neuznané výdavky – odpisovanie budov u poskytovateľov kúpeľnej starostlivosti, pohľadávky v nadväznosti na zmeny v Exekučnom poriadku a zákone o konkurze a reštrukturalizácii, náklady na dopravu a ubytovanie zamestnancov, úroky z úverov a pôžičiek na obstaranie obchodných podielov a iné
 • Exit tax a osobitný základ dane
 • Pravidlá pre zdanenie výplaty oceňovacích rozdielov z precenenia pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení
 • Obmedzenie používania pôvodných cien pri podnikových kombináciách
 • Daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou – digitálne platformy, zdaňovanie služieb a iné
 • Úľavy na dani pre príjemcov regionálnej investičnej pomoci
 • Duálne vzdelávanie a praktické vzdelávanie žiakov
 • Virtuálna mena
 • Transferové oceňovanie  - nové usmernenie MF SR k obsahu dokumentácie a iné

 3.       Mikro, malá alebo veľká účtovná jednotka

 • Overovanie správnosti veľkostnej skupiny k 1.1.2018
 • Zmena veľkostnej skupiny

 4.       Okruhy účtovania vybrané podľa najčastejšie vyskytujúcich sa otázok, posúdenie podľa zákona o dani z príjmov

 • Výskum a vývoj
 • Zostavenie súvahy ku dňu skončenia likvidácie, vedenie účtovníctva po skončení likvidácie, likvidačný zostatok z účtovného hľadiska, zrážková daň z likvidačného zostatku
 • Porovnanie účtovania zásob spôsobom A a spôsobom B, účtovanie nedokončenej výroby u služieb, účtovanie zásob spôsobom A v nadväznosti na povinnosť vykonania auditu

 5.       Prípravné práce pred uzavretím účtovných kníh

 • Kontrola bilančnej kontinuity
 • Triedenie účtovných dokladov
 • Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania

6.       Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové prípady a ich posúdenie podľa zákona o dani z príjmov

– oceňovanie metódou vlastného imania, ak bol realizovaný príspevok na účet 413 – Ostatné kapitálové fondy, kurzové rozdiely z precenenia cenných papierov a podielov vyjadrených v cudzej mene, opravné položky, rezervy, odložená daň a ďalšie

 

7.       Zisťovanie základu dane z príjmov právnickej osoby

– mimoúčtovné úpravy základu dane z príjmov (daňové výdavky po zaplatení, pohľadávky, záväzky, majetok, zdanenie luxusu, reklamné predmety, cestovné náhrady, pravidlá nízkej kapitalizácie, umorovanie daňovej straty a ďalšie)

8.       Daň z príjmov a zápočet daňovej licencie od 1.1.2018

9.       Zostavenie účtovnej závierky

 • Zmeny v opatreniach pre zostavenie účtovnej závierky mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky
 • Zverejňovanie vybraných informácií v poznámkach mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky

10.    Následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky

 • Overenie účtovnej závierky audítorom, uloženie účtovnej závierky a ostatných dokumentov do registra účtovných závierok, schválenie účtovnej závierky
 • Nesprávne podanie účtovnej závierky – následky

11.    Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby

 • povinnosť podania, lehota na podanie a spôsoby jej predĺženia, tlačivo daňového priznania účinné pre rok 2017

12.    Stručná informácia k zmenám legislatívy s účinnosťou od 1.1.2019

 • Zmeny zákona o účtovníctve a postupov účtovania
 • Zmeny zákona o dani z príjmov so zameraním na právnické osoby

13.    Diskusia

ORGANIZÁTOR

Ing. Tomáš Polák – AGENTÚRA TEMPO
Jánošíkova 1
01001 Žilina
IČO: 37097016
DIČ: 1043029295
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 0421052693 / 0900
IBAN: SK68 0900 0000 0004 2105 2693

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, obed, coffee break a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
Po prihlásení na seminár/školenie obdržíte e-mailom predfaktúru.
Pri vašej neúčasti alebo zrušení prihlášky poplatok nevraciame ( je možné poslať náhradníka ).
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzuje si Agentúra TEMPO právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.
V prípade malej účasti Agentúra TEMPO kurz odvolá a účastnícke poplatky vráti alebo oznámi nový termín.


 

Prihlasovací formulár (Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve + Daňové priznanie právnických osôb (seminár) )

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné
Termín konania školenia
Osobné údaje učastníka
Údaje o spoločnosti
Skontrolujte si prosím, či sú všetky údaje vyplnené správne! Ďakujeme.